Dịch vụ trên Truyền hình

 

27/10/14

news2

Đây là một tổ hợp dịch vụ nhằm đáp ứng nhu cầu xây dựng, quảng bá hình ảnh sản phẩm và thương hiệu của khách hàng trên các phương tiện truyền thông đại chúng. Bao gồm các công đoạn dịch vụ sau:

- Nắm bắt ý tưởng của khách hàng (hoặc gợi ý một hoặc nhiều ý tưởng cho khách hàng chọn lựa).

- Xử lý ý tưởng.

- Tổ chức thực hiện ý tưởng(tổ chức sản xuất tiền kỳ, hậu kỳ).

- Cung cấp mọi loại hình truyền thông để thể hiện, qung bá hình ảnh sản phẩm, thương hiệu theo yêu cầu của khách hàng.